Contact


SETH JEEVANDAS GODIDAS SHANKHESHWAR PARSHWANATH JAIN DERASAR TRUST

TALUKA VIA POST - SAMI HARIJ SHANKHESHWAR

TRUSTEE / PRAMUKH - SHREYANKBHAI

MANAGER (365 Days) - JAGDISH BHAI

MANGER (only for main days) - SHRI MAHINDERABHAI

OFFICE TELEPHONE NUMBER - 02733-273342 / 02733-273514